Oświadczenie o ochronie danych

Miło nam, że odwiedzili Państwo naszą stronę internetową www.kirchenbankpolster.de i w ten sposób wykazali zainteresowanie naszym przedsiębiorstwem. Ochrona danych osobowych jest dla nas sprawą wysokiej rangi. Dane osobowe stanowią informacje o stosunkach osobistych lub przedmiotowych osoby o znanej tożsamości lub osoby, której tożsamość można ustalić. Zaliczane są tutaj np. nazwisko, adres, numer telefonu oraz data urodzenia, ale także inne dane, które można przyporządkować określonej osobie.
Ponieważ dane osobowe są objęte szczególną ochroną prawną są one pozyskiwane przez nas tylko w zakresie koniecznym do przygotowania naszej strony internetowej i świadczenia naszych usług. Poniżej podajemy jakie informacje osobowe zostały zebrane podczas Państwa odwiedzin na naszej stronie internetowej i w jaki sposób z nich korzystamy.
Nasza praktyka ochrony danych jest zgodna z uregulowaniami prawnymi zwłaszcza z federalną ustawą o ochronie danych osobowych (BDSG), niemiecką ustawą telemedialną (TMG) i wspólnotowym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (DSGVO/RODO). Dane osobowe pozyskujemy, przetwarzamy i zapisujemy wyłącznie w zakresie wymaganym do utrzymania funkcjonalności naszej strony internetowej, jej zawartości treściowych i świadczonych przez nas usług, a także w celu opracowania zapytań i ew. realizacji zamówień/umów, jednak wyłącznie wówczas, jeśli istnieje ku temu uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 strona1 lit. f RODO lub inne pozwolenie dopuszczające takie postępowanie. Tylko w przypadku udzielenia wcześniejszego odrębnego pozwolenia następuje wykorzystanie Państwa danych także w dalszych, ściśle określonych w pozwoleniu celach, obejmujących np. przesyłanie informacji reklamowych w postaci biuletynu informacyjnego newsletter.

1. Strona odpowiedzialna w rozumieniu art. 4 nr 7 RODO

Stroną odpowiedzialną w rozumieniu RODO i innych narodowych ustaw o ochronie danych krajów członkowskich UE, a także innych przepisów o ochronie danych jest:

P. R. Havener GmbH
Torschlag 1
66740 Saarlouis

Email: infohavener.de
Tel.: +49 (0) 6831 / 85 239
Fax: +49 (0) 6831 / 86 526

2. Publikacja strony internetowej i tworzenie plików dziennika

Przy każdym wywołaniu naszej strony internetowej nasz system zbiera automatycznie dane i informacje dotyczące komputera użytkownika odwiedzającego stronę. Pozyskiwane są wówczas następujące dane:

Zakres przetwarzania danych

(1) Informacje o rodzaju wyszukiwarki i jej wersji
(2) System operacyjny urządzenia wywołującego
(3) Adres IP urządzenia wywołującego
(4) Data i czas dostępu
(5) Strony internetowe i zasoby (zdjęcia, pliki, dalsze treści na stronach), które zostały wywołane na naszej stronie internetowej.
(6) Strony internetowe, z których system użytkownika został przekierowany na naszą stronę (Referrer-Tracking)

Dane te zostają zapisane w plikach dziennika naszego systemu. Nie następuje wówczas zapis takich danych łącznie z danymi osobowymi konkretnego użytkownika, co oznacza, że nie jest możliwa identyfikacja tożsamości poszczególnych użytkowników.

- Podstawa prawna dla przetwarzania danych osobowych
art. 6 ust.1 lit. f RODO (uzasadniony interes). Nasz uzasadniony interes polega na zapewnieniu osiągnięcia niżej wskazanego celu

- Ceł przetwarzania danych

Rejestrowanie danych na naszej stronie internetowej ma na celu utrzymanie kompatybilności naszej strony internetowej dla możliwie wszystkich użytkowników, przeciwdziałanie nadużyciom i usuwanie nieprawidłowości. W tym celu istnieje potrzeba rejestrowania danych technicznych użytkownika wywołującego stronę internetową, aby zapewnić możliwie jak najwcześniejsze reagowanie na błędy w prezentacji strony, na ataki obejmujące nasz system informatyczny i/lub błędy funkcjonalne naszej strony internetowej. Dodatkowo dane te są wykorzystywane do optymalizacji strony internetowej oraz do generalnego zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych.

- Czas przetrzymywania danych
Kasowanie wskazanych powyżej danych technicznych następuje z chwilą, gdy nie są one już dłużej potrzebne dla zapewnienia kompatybilności strony internetowej dla wszystkich użytkowników, najpóźniej jednak 3 miesiące po wywołaniu naszej strony internetowej.

- Możliwości wnoszenia sprzeciwu i usunięcia danych
Możliwości wnoszenia sprzeciwu i żądania usunięcia danych bazują na przedstawionych w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych generalnych uregulowaniach dotyczących prawa do sprzeciwu i prawa do usunięcia danych wynikającym z ustawodawstwa o ochronie danych.

<ul/>

3. Szczególne funkcje strony internetowej

Nasza strona internetowa oferuje użytkownikowi różne funkcje, których wykorzystanie powoduje zbieranie przez nas, przetwarzanie i zapis danych osobowych, Poniżej objaśniamy co dzieje się z tymi danymi:

 • Formularz kontaktowy (formularze):

  - Zakres przetwarzania danych osobowych
  Dane wprowadzone na naszych formularzach kontaktowych.

  - Podstawa prawna dla przetwarzania danych osobowych
  art. 6 ust. 1 lit. A RODO (milcząca zgoda)

  - Cel przetwarzania danych
  Dane uzyskane poprzez nasz formularz kontaktowy wzgl. formularze kontaktowe wykorzystujemy wyłącznie do opracowania konkretnego zapytania kontaktowego, które wpłynęło do nas za pośrednictwem tego formularza.

  - Czas przechowywania
  Po opracowaniu zapytania pozyskane dane zostaną bezzwłocznie usunięte, o ile nie określone zostały żadne ustawowe okresy przechowywania danych.

  - Możliwości wnoszenia sprzeciwu i usunięcia danych
  Możliwości wnoszenia sprzeciwu i żądania usunięcia danych bazują na przedstawionych w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych generalnych uregulowaniach dotyczących prawa do sprzeciwu i prawa do usunięcia danych wynikającym z ustawodawstwa o ochronie danych.

4. Statystyczna analiza liczby odwiedzin na naszej strony internetowej - Webtracker

Podczas wywołania niniejszej strony internetowej lub pojedynczych plików strony internetowej pozyskujemy, przetwarzamy i zapisujemy następujące dane: adres IP, stronę internetową, z której wywołany został plik, nazwę pliku, datę i czas wywołania pliku, przesłaną ilość danych oraz potwierdzenie pomyślnego pobrania pliku (tzw. dziennik web). Te dane dostępowe wykorzystujemy wyłącznie w postaci niespersonalizowanej w celu ustawicznego polepszania naszej oferty internetowej oraz w celach statystycznych.
Do analizy odwiedzin niniejszej strony internetowej używamy następujących trackerów internetowych:

 • Google Googleadservices / Google AdWords Conversion / Google Dynamic Remarketing

  Na naszej stronie internetowej korzystamy z usług trackingu internetowego przedsiębiorstwa Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, 4 Dublin, Irland (w dalszym ciągu nazywanych: Google Googleadservices / Google AdWords Conversion / Google Dynamic Remarketing). Usługi Google Googleadservices / Google AdWords Conversion / Google Dynamic Remarketing wykorzystują w ramach trackingu internetowego ciasteczka umieszczone na komputerze użytkownika, umożliwiające analizę korzystania z naszej strony internetowej przez użytkownika oraz śledzenie sposobu korzystania z tej strony przez użytkownika. Analizę bazującą na usługach śledzenia przedsiębiorstwa Google: Googleadservices / Google AdWords Conversion / Google Dynamic Remarketing przeprowadzamy celem stałej optymalizacji naszej oferty internetowej i zapewnienia lepszej dostępności tej strony. W ramach korzystania z naszej strony internetowej następuje przekazanie danych użytkownika zwłaszcza adresu IP i profilu aktywności na serwer przedsiębiorstwa Google: Googleadservices / Google AdWords Conversion / Google Dynamic Remarketing oraz ma miejsce przetwarzanie i przetrzymywanie tych danych poza obszarem Unii Europejskiej, np. w USA. Podstawę prawną przetwarzania danych tworzy art. 6 ust.1 lit. a RODO. Usługi przedsiębiorstwa Google: Googleadservices / Google AdWords Conversion / Google Dynamic Remarketing zostały certyfikowane w procesie samocertyfikacji w ramach umowy o tarczy prywatności zawartej między Unią Europejską i USA (porównaj https://www.privacyshield.gov/list ). Usunięcie danych następuje z chwilą, gdy spełniony został cel ich pozyskania. Dalsze informacje dotyczące przetwarzania przekazanych danych można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych przedsiębiorstwa Google w odniesieniu do Googleadservices / Google AdWords Conversion / Google Dynamic Remarketing: https://policies.google.com/privacy. Można zapobiec pobieraniu i przekazywaniu danych osobowych (zwłaszcza adresu IP użytkownika), a także przetwarzaniu tych danych przez zablokowanie wykonywania kodu skryptu w używanej przeglądarce internetowej lub zainstalowanie blokera skryptu w przeglądarce (narzędzia te są dostępne np. pod adresami www.noscript.net lub www.ghostery.com ) lub aktywację opcji „Do Not Track“ w przeglądarce.

 • Google-Analytics

  - Zakres przetwarzania danych osobowych
  Na naszej stronie internetowej korzystamy z usługi trackingu internetowego przedsiębiorstwa GGoogle Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, 4 Dublin, Irland (w dalszym ciągu nazywanej: Google-Analytics). Google-Analytics wykorzystuje w ramach trackingu internetowego ciasteczka umieszczone na komputerze użytkownika, umożliwiające analizę korzystania z naszej strony internetowej przez użytkownika oraz śledzenie sposobu korzystania z tej strony przez użytkownika. Analizę bazującą na usługach śledzenia Google-Analytics przeprowadzamy celem stałej optymalizacji naszej oferty internetowej i zapewnienia lepszej dostępności tej strony. W ramach korzystania z naszej strony internetowej dane, zwłaszcza adres IP użytkownika i profil aktywności, zostają przekazane na serwer przedsiębiorstwa Google LLC i tym samym są przetwarzane i przetrzymywane poza obszarem Unii Europejskiej, np. w USA.
  Komisja Europejska ustaliła, że w USA możliwe jest zapewnienie współmiernego poziomu ochrony danych, jeśli przedsiębiorstwo przetwarzające dane zaakceptuje postanowienia umowy o tarczy prywatności US-UE, a eksport danych do USA został zaimplementowany w dopuszczalny sposób. Przez aktywację opcji anonimizacji adresu IP w obrębie kodu śledzenia naszej strony internetowej w Google-Analytics adres IP użytkownika zostaje przed przesłaniem poddany anonimizacji przez Google-Analytics. Niniejsza strona internetowa wykorzystuje kod śledzenia Google-Analytics rozszerzony o operator gat._anonymizeIp(); dopuszczający wyłącznie anonimizowane pozyskanie adresów IP (tzw. maskowanie IP).

  - Podstawa prawna dla przetwarzania danych osobowych
  art. 6 ust.1 lit. a DORO (zgoda) albo w ramach rejestracji w Google (utworzenie konta w Google i akceptacja zawartych w tym portalu wskazówek dotyczących ochrony danych) lub, jeśli użytkownik nie zarejestrował się w Google, przez deklarację wyraźnej zgody w chwili otwarcia naszej strony internetowej.

  - Cel przetwarzania danych
  Na nasze zlecenie Google wykorzystuje te informacje celem analizy odwiedzin naszej strony internetowej przez użytkownika, przygotowania raportów na temat aktywności użytkownika w obrębie tej strony oraz celem świadczenia dalszych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej i z Internetu. W ramach usługi Google-Analytics przekazany przez przeglądarkę użytkownika adres IP użytkownika nie zostaje skojarzony z innymi danymi Google LLC.

  - Czas przechowywania
  Google przetrzymuje dane niezbędne do realizacji usługi śledzenia ruchu na stronie internetowej przez czas konieczny dla wykonania zleconej usługi serwisowej. Pozyskiwanie i przechowywanie danych następuje w postaci zanonimizowanej. Jeśli mimo to możliwa jest identyfikacja tożsamości osoby, dane takie zostają bezzwłocznie usunięte, jeśli nie są objęte przepisami prawnymi o obowiązku przechowywania danych. W każdym przypadku usunięcie danych następuje po upływie czasu obowiązkowego przechowywania.

  - Możliwości wnoszenia sprzeciwu i usunięcia danych
  Można zapobiec pobieraniu i przekazywaniu danych osobowych w usłudze Google (zwłaszcza adresu IP użytkownika), a także przetwarzaniu tych danych przez zablokowanie wykonywania kodu skryptu w używanej przeglądarce internetowej lub zainstalowanie blokera skryptu w przeglądarce (narzędzia te są dostępne np. pod adresami www.noscript.netlub www.ghostery.com) lub aktywację opcji „Do Not Track“ w przeglądarce. Ponadto można zapobiec pozyskiwaniu przez Google danych dotyczących korzystania przez użytkownika ze strony internetowej utworzonych przez ciasteczka Google (w tym adresu IP użytkownika), a także przetwarzaniu tych danych przez Google przez pobranie i zainstalowanie wtyczki do przeglądarki dostępnej pod adresem wskazanym przez link (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) . Zasady bezpieczeństwa i ochrony danych Google-Analytics zamieszczono pod adresem https://policies.google.com/privacy

5. Integracja zewnętrznych usług internetowych i przetwarzanie danych poza obszarem Unii Europejskiej

Na naszej stronie korzystamy z aktywnych treści pod zarządem JavaScript pochodzących od zewnętrznych oferentów usług internetowych. Przez wywołanie naszej strony internetowej oferenci tacy uzyskują informacje o odwiedzeniu przez użytkownika naszej strony internetowej, mające ewentualnie charakter danych osobowych. W takim przypadku może mieć miejsce przetwarzanie danych na obszarze poza Unią Europejską. Można temu zapobiec przez zainstalowanie blokera JavaScript, np. wtyczki do przeglądarki 'NoScript’ (www.noscript.net ) lub dezaktywację skryptu Java-Script w używanej przeglądarce. Takie środki mogą prowadzić do ograniczenia zakresu funkcji dostępnych na odwiedzanych stronach internetowych.
Korzystamy z następujących zewnętrznych usług internetowych:

 • Google-Apis

  Na naszą stronę internetową zostaje załadowana aplikacja usługi internetowej przedsiębiorstwa Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, 4 Dublin, Irland (dalej nazywana: Google-Apis). Z danych tej aplikacji korzystamy celem zapewnienia pełnej funkcjonalności naszej strony internetowej. W przypadku tej aplikacji przeglądarka użytkownika przekazuje ewentualnie do Googłe-Apis dane o charakterze danych osobowych. Podstawę prawną przetwarzania danych tworzy art. 6 ust.1 lit. f RODO. Uzasadniony interes wynika z potrzeby zapewnienia niezawodnego działania strony internetowej. Operator usługi Google-Apis poddał się samocertyfikacji w ramach umowy o tarczy prywatności UE-US (porównaj https://www.privacyshield.gov/list ). Usunięcie danych następuje z chwilą, gdy spełniony został cel ich pozyskania. Dalsze informacje dotyczące wykorzystania przekazanych danych zawarto w oświadczeniu o ochronie danych Google-Apis: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ . Można zapobiec pozyskiwaniu i przetwarzaniu danych użytkownika przez Google-Apis przez zablokowanie wykonywania kodu skryptu w używanej przeglądarce internetowej lub zainstalowanie blokera skryptu w przeglądarce (narzędzia te są dostępne np. pod adresami www.noscript.net lub www.ghostery.com ).

 • gstatic

  Na naszą stronę internetową zostaje załadowana aplikacja usługi internetowej przedsiębiorstwa Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, 4 Dublin, Irland (dalej nazywana: gstatic). Z danych tej aplikacji korzystamy celem zapewnienia pełnej funkcjonalności naszej strony internetowej. W przypadku tej aplikacji przeglądarka użytkownika przekazuje ewentualnie do gstatic dane o charakterze danych osobowych. Podstawę prawną przetwarzania danych tworzy art. 6 ust.1 lit. f RODO. Uzasadniony interes wynika z potrzeby zapewnienia niezawodnego działania strony internetowej. Operator usługi gstatic poddał się samocertyfikacji w ramach umowy o tarczy prywatności UE-US (porównaj https://www.privacyshield.gov/list ). Usunięcie danych następuje z chwilą, gdy spełniony został cel ich pozyskania. Dalsze informacje dotyczące wykorzystania przekazanych danych zawarto w oświadczeniu o ochronie danych gstatic: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ . Można zapobiec pozyskiwaniu i przetwarzaniu danych użytkownika przez gstatic przez zablokowanie wykonywania kodu skryptu w używanej przeglądarce internetowej lub zainstalowanie blokera skryptu w przeglądarce (narzędzia te są dostępne np. pod adresami www.noscript.net lub www.ghostery.com ).

 • Vimeo

  Na naszą stronę internetową zostaje załadowana aplikacja usługi internetowej przedsiębiorstwa Vimeo, Inc., 555 West 18th Street, 10011 New York (dalej nazywana: Vimeo) Jeśli użytkownik uaktywnił skrypt JavaScript w przeglądarce i nie zainstalował blokera JavaScript, przeglądarka przekazuje ewentualnie dane o charakterze danych osobowych do Vimeo. Dalsze informacje dotyczące wykorzystania przekazanych danych zawarto w oświadczeniu o ochronie danych Vimeo: https://vimeo.com/privacy . Można zapobiec pozyskiwaniu i przetwarzaniu danych użytkownika przez Vimeo przez zablokowanie wykonywania kodu skryptu w używanej przeglądarce internetowej lub zainstalowanie blokera skryptu w przeglądarce (narzędzia te są dostępne np. pod adresami www.noscript.net lub www.ghostery.com ).

 • website-check.de

  Na naszą stronę internetową zostaje załadowana aplikacja usługi internetowej przedsiębiorstwa Website-Check GmbH, Beethovenstraße 24, 66111 Saarbrücken, DE (dalej nazywana: website-check.de). Z danych tej aplikacji korzystamy celem zapewnienia pełnej funkcjonalności naszej strony internetowej. W przypadku tej aplikacji przeglądarka użytkownika przekazuje ewentualnie do website-check.de dane o charakterze danych osobowych. Podstawę prawną przetwarzania danych tworzy art. 6 ust.1 lit. f RODO (uzasadniony interes). Uzasadniony interes wynika z potrzeby zapewnienia niezawodnego działania strony internetowej. Usunięcie danych następuje z chwilą, gdy spełniony został cel ich pozyskania. Dalsze informacje dotyczące wykorzystania przekazanych danych zawarto w oświadczeniu o ochronie danych website-check.de: https://www.website-check.de/datenschutzerklaerung/ . Można zapobiec pozyskiwaniu i przetwarzaniu danych użytkownika przez website-check.de przez zablokowanie wykonywania kodu skryptu w używanej przeglądarce internetowej lub zainstalowanie blokera skryptu w przeglądarce (narzędzia te są dostępne np. pod adresami www.noscript.net lub www.ghostery.com ).

6. Powiadomienie o wykorzystaniu ciasteczek

 • Zakres przetwarzania danych osobowych

  Na różnych stronach naszego portalu internetowego używamy ciasteczek (ang. cookies), aby umożliwić korzystanie z określonych funkcji naszej strony. Ciasteczka to niewielkie pliki tekstowe, które przeglądarka przechowuje na komputerze użytkownika. Te pliki tekstowe zawierają charakterystyczny ciąg znaków umożliwiający jednoznaczną identyfikację wyszukiwarki przy ponownym wywołaniu naszej strony internetowej. Zwrot ‘umieszczenie ciasteczka’ oznacza zapis pliku ciasteczka na komputerze użytkownika.

 • .- Podstawa prawna dla przetwarzania danych osobowych

  art. 6 ust.1 lit. f RODO. (Uzasadniony interes) Nasz uzasadniony interes obejmuje możliwość zapewnienia pełnej funkcjonalności naszej strony internetowej, polepszenia możliwości nawigacji w obrębie strony, a także zaimplementowania zindywidualizowanej formy zwracania się do użytkownika. Identyfikacja pojedynczych użytkowników odwiedzających stronę za pomocą ciasteczek jest możliwa tylko wówczas, jeśli użytkownik przekazał nam na podstawie oddzielnej zgody odpowiednie dane osobowe.

 • Cel przetwarzania danych

  Ciasteczka zostają umieszczone na komputerze użytkownika przez naszą stronę internetową celem utrzymania pełnej funkcjonalności strony i polepszenia możliwości nawigacji w obrębie strony. Ponadto ciasteczka umożliwiają rozpoznanie indywidualnych użytkowników odwiedzających naszą stronę na podstawie pseudonimów i indywidualnych znaków identyfikacyjnych, co umożliwia nam przekazywanie takim użytkownikom spersonalizowanych ofert.

 • Czas przechowywania

  Ciasteczka pozostają zapisane na komputerze do chwili ich usunięcia z przeglądarki, a jeśli w grę wchodzą ciasteczka sesyjne, do zakończenia sesji (zamknięcia przeglądarki).

 • Możliwości wnoszenia sprzeciwu i usunięcia danych

  Użytkownik może ustawić swoją przeglądarkę zależnie od potrzeb w taki sposób, aby zapobiec umieszczaniu ciasteczek na komputerze. Można wówczas przyjmować oferowane ciasteczka, jeśli jest to potrzebne lub zaakceptować umieszczanie ciasteczek generalnie. Ciasteczka mogą być używane do różnych celów, np. aby rozpoznać czy komputer użytkownika łączył się już wcześniej z naszą ofertą internetową (ciasteczka stałe) lub w celu pobrania ostatnio przeglądanych ofert (ciasteczka sesyjne). Stosujemy ciasteczka, aby zapewnić użytkownikowi zwiększoną wygodę korzystania z naszej strony internetowej. Aby umożliwić korzystanie z naszych funkcji komfortowych zalecamy aby użytkownik odwiedzający stronę zezwalał na stosowanie ciasteczek w przypadku naszej oferty reklamowej. Możliwości wnoszenia sprzeciwu i żądania usunięcia danych bazują na przedstawionych w poniższym oświadczeniu o ochronie danych generalnych uregulowaniach dotyczących prawa do sprzeciwu i prawa do usunięcia danych wynikającym z ustawodawstwa o ochronie danych.

7. Bezpieczeństwo danych i ochrona danych, komunikacja przez e-mail

Dane osobowe są poprzez zastosowanie środków technicznych i organizacyjnych na etapie ich pozyskiwania, zapisywania i przetwarzania chronione w taki sposób, że nie są one dostępne stronom trzecim. W przypadku nieszyfrowanego przekazu e-mailowego nie możemy zagwarantować pełnego bezpieczeństwa danych na drodze przekazu do naszych systemów informatycznych i z tego względu w odniesieniu do informacji o wysokim stopniu poufności zalecamy korzystanie z szyfrowanych kanałów komunikacji lub przysyłanie takich informacji listownie.

8. Automatyczna archiwizacja poczty e-mail

 • Zakres przetwarzania danych osobowych

  Informujemy z naciskiem, że nasz system poczty elektronicznej dysponuje funkcją automatycznej archiwizacji. Zapewnia on, że wszystkie przekazy e-mailowe przychodzące i wychodzące zostają zarchiwizowane w postaci cyfrowej w formie zabezpieczonej przed nadużyciami.

 • Podstawa prawna dla przetwarzania danych osobowych

  art. 6 ust.1 lit. f RODO (uzasadniony interes). Nasz uzasadniony interes wynika z potrzeby przestrzegania przepisów podatkowych i handlowych (np. §§ 146, 147 niemieckiej ustawy podatkowej AO).

 • Cel przetwarzania danych

  Celem archiwizacji jest zapewnienie spełnienia wymogów przepisów podatkowych i handlowych (np. §§ 146, 147 niemieckiej ustawy podatkowej AO).

 • Czas przechowywania

  Przechowywanie naszych przekazów przypadających w ramach komunikacji e-mailowej następuje do chwili upływu czasu obowiązkowego przechowywania danych ustalonego w przepisach prawa podatkowego i handlowego. Okres przechowywania może sięgać do 10 lat.

 • Możliwości wnoszenia sprzeciwu i usunięcia danych

  Ponadto informujemy, że podania aplikacyjne przyjmujemy wyłącznie w postaci plików PDF. Pliki spakowane (WinZip, WinRAR, 7Zip, itd.) podlegają odfiltrowaniu przez nas system bezpieczeństwa i nie zostają doręczone. Aplikacje w formacie tekstowym MS Word i w innych formatach nie są uwzględniane i usuwamy je bez czytania. Należy mieć na uwadze, że aplikacje o pracę przekazane pocztą e-mailową w postaci nieszyfrowanej mogą ewentualnie zostać otworzone przez strony trzecie przed osiągnięciem naszych systemów informatycznych. Wychodzimy z przesłanki, że na przekazy e-mailowe aplikacji o pracę dokonane w formie nieszyfrowanej możemy odpowiadać także przekazem nieszyfrowanym. Jeśli aplikant nie życzy sobie tego, powinien umieścić odpowiednią adnotację w przekazie e-malowym z aplikacją.

9. Cofnięcie zgody - udzielanie informacji o danych i życzenia sprostowania danych - kasowanie i blokowanie danych.

W rozsądnych odstępach czasu użytkownik ma prawo do uzyskania bezpłatnych informacji na temat przechowywanych danych osobistych, a także stałe prawo do sprostowania, zablokowania lub wykasowania danych o jego osobie. Dane użytkownika zostają wykasowane przez nas na pierwsze żądanie, o ile nie jest to sprzeczne z uregulowaniami prawnymi. Oznacza to, że użytkownik ma prawo do odwołania w dowolnej chwili udzielonego nam pozwolenia na wykorzystanie jego danych osobowych. Życzenia dotyczące udzielenia informacji na temat danych, kasowania i korygowania danych, a także ewentualne propozycje można przesyłać na następujący adres:

P. R. Havener GmbH
Torschlag 1
66740 Saarlouis

Email: infohavener.de
Tel.: +49 (0) 6831 / 85 239
Fax: +49 (0) 6831 / 86 526

10. Prawo do przekazania danych

Użytkownik ma prawo do uzyskania od nas w strukturalnie uporządkowanej, powszechnie przyjętej, maszynowo czytelnej formie danych dotyczących jego osoby, które zostały nam przekazane. Ponadto użytkownik może żądać, aby takie dane zostały na pierwsze wezwanie przekazane stronom trzecim, jeśli przetwarzanie tych danych bazuje na pozwoleniu zgodnym z art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO lub na umowie wg. art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a ich przetwarzanie przez nas następuje w ramach zautomatyzowanego przetwarzania danych.
W przypadku skorzystania z prawa do przekazania danych użytkownik ma ponadto prawo do spowodowania, aby dotyczące go dane osobowe zostały przekazane bezpośrednio przez osobę uprawnioną innej osobie uprawnionej, jeśli jest to technicznie możliwe. Przez powyższe nie mogą ulec ograniczeniu wolności osobiste i prawa innych osób.
Prawo do przekazania danych nie dotyczy przetwarzania danych osobowych wymaganych do wykonania określonego zadania leżącego w interesie publicznym lub podejmowanego w ramach sprawowania władzy publicznej, powierzonego osobie odpowiedzialnej.

11. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 ust. 1 DORO

Jeśli użytkownik podejrzewa, że jego dane osobowe są z naszej strony przetwarzane w sposób sprzeczny z prawem, może oczywiście w dowolnej chwili wystąpić o rozstrzygnięcie takiego problemu na drodze sądowej. Poza powyższym użytkownik ma możliwość zwrócenia się do organu nadzorczego. Prawo do wniesienia skargi stoi do dyspozycji użytkownika w państwie członkowskim Unii Europejskiej stanowiącym miejsce jego pobytu, miejsce pracy i/lub miejsce domniemanego naruszenia prawa, co oznacza możliwość wyboru organu nadzorczego właściwego dla skargi w wyżej wymienionych miejscach. Organ nadzorczy, do którego wpłynęła skarga powiadomi użytkownika o stanie i wyniku przedłożonej skargi włącznie z możliwością wystąpienia na drogę sądową na podstawie art. 78 DORO.

Sporządził:
© IT-Recht-Kanzlei DURY – www.dury.de
© Website-Check GmbH – www.website-check.de