Oświadczenie o ochronie danych

Miło nam, że odwiedzili Państwo naszą stronę internetową www.kirchenbankpolster.de i w ten sposób wykazali zainteresowanie naszym przedsiębiorstwem. Ochrona danych osobowych jest dla nas sprawą wysokiej rangi. Dane osobowe stanowią informacje o stosunkach osobistych lub przedmiotowych osoby o znanej tożsamości lub osoby, której tożsamość można ustalić. Zaliczane są tutaj np. nazwisko, adres, numer telefonu oraz data urodzenia, ale także inne dane, które można przyporządkować określonej osobie.
Ponieważ dane osobowe są objęte szczególną ochroną prawną są one pozyskiwane przez nas tylko w zakresie koniecznym do przygotowania naszej strony internetowej i świadczenia naszych usług. Poniżej podajemy jakie informacje osobowe zostały zebrane podczas Państwa odwiedzin na naszej stronie internetowej i w jaki sposób z nich korzystamy.
Nasza praktyka ochrony danych jest zgodna z uregulowaniami prawnymi zwłaszcza z federalną ustawą o ochronie danych osobowych (BDSG), niemiecką ustawą telemedialną (TMG) i wspólnotowym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (DSGVO/RODO). Dane osobowe pozyskujemy, przetwarzamy i zapisujemy wyłącznie w zakresie wymaganym do utrzymania funkcjonalności naszej strony internetowej, jej zawartości treściowych i świadczonych przez nas usług, a także w celu opracowania zapytań i ew. realizacji zamówień/umów, jednak wyłącznie wówczas, jeśli istnieje ku temu uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 strona1 lit. f RODO lub inne pozwolenie dopuszczające takie postępowanie. Tylko w przypadku udzielenia wcześniejszego odrębnego pozwolenia następuje wykorzystanie Państwa danych także w dalszych, ściśle określonych w pozwoleniu celach, obejmujących np. przesyłanie informacji reklamowych w postaci biuletynu informacyjnego newsletter.

1. Strona odpowiedzialna w rozumieniu art. 4 nr 7 RODO

Stroną odpowiedzialną w rozumieniu RODO i innych narodowych ustaw o ochronie danych krajów członkowskich UE, a także innych przepisów o ochronie danych jest:

P. R. Havener GmbH
Torschlag 1
66740 Saarlouis

Email: infohavener.de
Tel.: +49 (0) 6831 / 85 239
Fax: +49 (0) 6831 / 86 526

2. Publikacja strony internetowej i tworzenie plików dziennika

Przy każdym wywołaniu naszej strony internetowej nasz system zbiera automatycznie dane i informacje dotyczące komputera użytkownika odwiedzającego stronę. Pozyskiwane są wówczas następujące dane:

Zakres przetwarzania danych

(1) Informacje o rodzaju wyszukiwarki i jej wersji
(2) System operacyjny urządzenia wywołującego
(3) Adres IP urządzenia wywołującego
(4) Data i czas dostępu
(5) Strony internetowe i zasoby (zdjęcia, pliki, dalsze treści na stronach), które zostały wywołane na naszej stronie internetowej.
(6) Strony internetowe, z których system użytkownika został przekierowany na naszą stronę (Referrer-Tracking)

Dane te zostają zapisane w plikach dziennika naszego systemu. Nie następuje wówczas zapis takich danych łącznie z danymi osobowymi konkretnego użytkownika, co oznacza, że nie jest możliwa identyfikacja tożsamości poszczególnych użytkowników.

- Podstawa prawna dla przetwarzania danych osobowych
art. 6 ust.1 lit. f RODO (uzasadniony interes). Nasz uzasadniony interes polega na zapewnieniu osiągnięcia niżej wskazanego celu

- Ceł przetwarzania danych

Rejestrowanie danych na naszej stronie internetowej ma na celu utrzymanie kompatybilności naszej strony internetowej dla możliwie wszystkich użytkowników, przeciwdziałanie nadużyciom i usuwanie nieprawidłowości. W tym celu istnieje potrzeba rejestrowania danych technicznych użytkownika wywołującego stronę internetową, aby zapewnić możliwie jak najwcześniejsze reagowanie na błędy w prezentacji strony, na ataki obejmujące nasz system informatyczny i/lub błędy funkcjonalne naszej strony internetowej. Dodatkowo dane te są wykorzystywane do optymalizacji strony internetowej oraz do generalnego zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych.

- Czas przetrzymywania danych
Kasowanie wskazanych powyżej danych technicznych następuje z chwilą, gdy nie są one już dłużej potrzebne dla zapewnienia kompatybilności strony internetowej dla wszystkich użytkowników, najpóźniej jednak 3 miesiące po wywołaniu naszej strony internetowej.

- Możliwości wnoszenia sprzeciwu i usunięcia danych
Możliwości wnoszenia sprzeciwu i żądania usunięcia danych bazują na przedstawionych w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych generalnych uregulowaniach dotyczących prawa do sprzeciwu i prawa do usunięcia danych wynikającym z ustawodawstwa o ochronie danych.

3. Szczególne funkcje strony internetowej

Nasza strona internetowa oferuje użytkownikowi różne funkcje, których wykorzystanie powoduje zbieranie przez nas, przetwarzanie i zapis danych osobowych, Poniżej objaśniamy co dzieje się z tymi danymi:

 • Formularz kontaktowy (formularze):

  - Zakres przetwarzania danych osobowych
  Dane wprowadzone na naszych formularzach kontaktowych.

  - Podstawa prawna dla przetwarzania danych osobowych
  art. 6 ust. 1 lit. A RODO (milcząca zgoda)

  - Cel przetwarzania danych
  Dane uzyskane poprzez nasz formularz kontaktowy wzgl. formularze kontaktowe wykorzystujemy wyłącznie do opracowania konkretnego zapytania kontaktowego, które wpłynęło do nas za pośrednictwem tego formularza.

  - Czas przechowywania
  Po opracowaniu zapytania pozyskane dane zostaną bezzwłocznie usunięte, o ile nie określone zostały żadne ustawowe okresy przechowywania danych.

  - Możliwości wnoszenia sprzeciwu i usunięcia danych
  Możliwości wnoszenia sprzeciwu i żądania usunięcia danych bazują na przedstawionych w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych generalnych uregulowaniach dotyczących prawa do sprzeciwu i prawa do usunięcia danych wynikającym z ustawodawstwa o ochronie danych.

4. Statystyczna analiza liczby odwiedzin na naszej strony internetowej - Webtracker

Podczas wywołania niniejszej strony internetowej lub pojedynczych plików strony internetowej pozyskujemy, przetwarzamy i zapisujemy następujące dane: adres IP, stronę internetową, z której wywołany został plik, nazwę pliku, datę i czas wywołania pliku, przesłaną ilość danych oraz potwierdzenie pomyślnego pobrania pliku (tzw. dziennik web). Te dane dostępowe wykorzystujemy wyłącznie w postaci niespersonalizowanej w celu ustawicznego polepszania naszej oferty internetowej oraz w celach statystycznych.
Do analizy odwiedzin niniejszej strony internetowej używamy następujących trackerów internetowych:

 • Google Googleadservices / Google AdWords Conversion / Google Dynamic Remarketing

  Na naszej stronie internetowej korzystamy z usług trackingu internetowego przedsiębiorstwa Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, 4 Dublin, Irland (w dalszym ciągu nazywanych: Google Googleadservices / Google AdWords Conversion / Google Dynamic Remarketing). Usługi Google Googleadservices / Google AdWords Conversion / Google Dynamic Remarketing wykorzystują w ramach trackingu internetowego ciasteczka umieszczone na komputerze użytkownika, umożliwiające analizę korzystania z naszej strony internetowej przez użytkownika oraz śledzenie sposobu korzystania z tej strony przez użytkownika. Analizę bazującą na usługach śledzenia przedsiębiorstwa Google: Googleadservices / Google AdWords Conversion / Google Dynamic Remarketing przeprowadzamy celem stałej optymalizacji naszej oferty internetowej i zapewnienia lepszej dostępności tej strony. W ramach korzystania z naszej strony internetowej następuje przekazanie danych użytkownika zwłaszcza adresu IP i profilu aktywności na serwer przedsiębiorstwa Google: Googleadservices / Google AdWords Conversion / Google Dynamic Remarketing oraz ma miejsce przetwarzanie i przetrzymywanie tych danych poza obszarem Unii Europejskiej, np. w USA. Podstawę prawną przetwarzania danych tworzy art. 6 ust.1 lit. a RODO. Usługi przedsiębiorstwa Google: Googleadservices / Google AdWords Conversion / Google Dynamic Remarketing zostały certyfikowane w procesie samocertyfikacji w ramach umowy o tarczy prywatności zawartej między Unią Europejską i USA (porównaj https://www.privacyshield.gov/list ). Usunięcie danych następuje z chwilą, gdy spełniony został cel ich pozyskania. Dalsze informacje dotyczące przetwarzania przekazanych danych można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych przedsiębiorstwa Google w odniesieniu do Googleadservices / Google AdWords Conversion / Google Dynamic Remarketing: https://policies.google.com/privacy. Można zapobiec pobieraniu i przekazywaniu danych osobowych (zwłaszcza adresu IP użytkownika), a także przetwarzaniu tych danych przez zablokowanie wykonywania kodu skryptu w używanej przeglądarce internetowej lub zainstalowanie blokera skryptu w przeglądarce (narzędzia te są dostępne np. pod adresami www.noscript.net lub www.ghostery.com ) lub aktywację opcji „Do Not Track“ w przeglądarce.

 • Google-Analytics

  - Zakres przetwarzania danych osobowych
  Na naszej stronie internetowej korzystamy z usługi trackingu internetowego przedsiębiorstwa GGoogle Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, 4 Dublin, Irland (w dalszym ciągu nazywanej: Google-Analytics). Google-Analytics wykorzystuje w ramach trackingu internetowego ciasteczka umieszczone na komputerze użytkownika, umożliwiające analizę korzystania z naszej strony internetowej przez użytkownika oraz śledzenie sposobu korzystania z tej strony przez użytkownika. Analizę bazującą na usługach śledzenia Google-Analytics przeprowadzamy celem stałej optymalizacji naszej oferty internetowej i zapewnienia lepszej dostępności tej strony. W ramach korzystania z naszej strony internetowej dane, zwłaszcza adres IP użytkownika i profil aktywności, zostają przekazane na serwer przedsiębiorstwa Google LLC i tym samym są przetwarzane i przetrzymywane poza obszarem Unii Europejskiej, np. w USA.
  Komisja Europejska ustaliła, że w USA możliwe jest zapewnienie współmiernego poziomu ochrony danych, jeśli przedsiębiorstwo przetwarzające dane zaakceptuje postanowienia umowy o tarczy prywatności US-UE, a eksport danych do USA został zaimplementowany w dopuszczalny sposób. Przez aktywację opcji anonimizacji adresu IP w obrębie kodu śledzenia naszej strony internetowej w Google-Analytics adres IP użytkownika zostaje przed przesłaniem poddany anonimizacji przez Google-Analytics. Niniejsza strona internetowa wykorzystuje kod śledzenia Google-Analytics rozszerzony o operator gat._anonymizeIp(); dopuszczający wyłącznie anonimizowane pozyskanie adresów IP (tzw. maskowanie IP).

  - Podstawa prawna dla przetwarzania danych osobowych
  art. 6 ust.1 lit. a DORO (zgoda) albo w ramach rejestracji w Google (utworzenie konta w Google i akceptacja zawartych w tym portalu wskazówek dotyczących ochrony danych) lub, jeśli użytkownik nie zarejestrował się w Google, przez deklarację wyraźnej zgody w chwili otwarcia naszej strony internetowej.

  - Cel przetwarzania danych
  Na nasze zlecenie Google wykorzystuje te informacje celem analizy odwiedzin naszej strony internetowej przez użytkownika, przygotowania raportów na temat aktywności użytkownika w obrębie tej strony oraz celem świadczenia dalszych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej i z Internetu. W ramach usługi Google-Analytics przekazany przez przeglądarkę użytkownika adres IP użytkownika nie zostaje skojarzony z innymi danymi Google LLC.

  - Czas przechowywania
  Google przetrzymuje dane niezbędne do realizacji usługi śledzenia ruchu na stronie internetowej przez czas konieczny dla wykonania zleconej usługi serwisowej. Pozyskiwanie i przechowywanie danych następuje w postaci zanonimizowanej. Jeśli mimo to możliwa jest identyfikacja tożsamości osoby, dane takie zostają bezzwłocznie usunięte, jeśli nie są objęte przepisami prawnymi o obowiązku przechowywania danych. W każdym przypadku usunięcie danych następuje po upływie czasu obowiązkowego przechowywania.

  - Możliwości wnoszenia sprzeciwu i usunięcia danych
  Można zapobiec pobieraniu i przekazywaniu danych osobowych w usłudze Google (zwłaszcza adresu IP użytkownika), a także przetwarzaniu tych danych przez zablokowanie wykonywania kodu skryptu w używanej przeglądarce internetowej lub zainstalowanie blokera skryptu w przeglądarce (narzędzia te są dostępne np. pod adresami www.noscript.netlub www.ghostery.com) lub aktywację opcji „Do Not Track“ w przeglądarce. Ponadto można zapobiec pozyskiwaniu przez Google danych dotyczących korzystania przez użytkownika ze strony internetowej utworzonych przez ciasteczka Google (w tym adresu IP użytkownika), a także przetwarzaniu tych danych przez Google przez pobranie i zainstalowanie wtyczki do przeglądarki dostępnej pod adresem wskazanym przez link (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) . Zasady bezpieczeństwa i ochrony danych Google-Analytics zamieszczono pod adresem https://policies.google.com/privacy

  Matomo-Cloud

  Zakres przetwarzania danych osobowych

  Nasza strona internetowa zawiera kod monitorowania Matomo Cloud (zwany dalej: Matomo) stanowiący narzędzie bazujące na chmurze umożliwiające analizę ruchu na stronie internetowej (https://matomo.org). Śledzenie ruchu na stronie internetowej jest realizowane za pomocą rozwiązania oferowanego przez firmę InnoCraft Limited, 150 Willis St., 6011 Wellington w Nowej Zelandii. Na podstawie postanowienia wydanego przez Komisję UE Nowa Zelandia jest uznawana za kraj oferujący odpowiedni poziom ochrony przy przekazywaniu danych osobowych z Unii Europejskiej. Jeśli narzędzie Matomo dysponuje dostępem do danych osobowych użytkownika zapewniamy dalsze środki ochrony np. zawarcie umowy o przetwarzaniu danych związanych ze zleceniem. Przy przekazywaniu danych osobowych podstawę prawną  stanowi zgoda użytkownika na monitorowanie ruchu (tracking) przewidziana przez art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

  Za pośrednictwem narzędzia Matomo pobieramy, przetwarzamy i gromadzimy dane operacyjne dotyczące korzystania z naszej strony, takie jak linki typu referrer, za pomocą których nastąpiło przekierowanie do naszego serwisu, czas przebywania na określonych stronach, ciągi kliknięć, a także dane dotyczące nastawień wyszukiwarki, takie jak autorstwo wyszukiwarki i jej wersja, rozdzielczość ekranu i system operacyjny.

  Ewentualnie rejestrujemy i przetrzymujemy także części adresu IP użytkownika i informacje dotyczące szybkości pobierania naszej strony. Na podstawie tych danych możemy tworzyć wyłącznie anonimowe profile użytkowania i opracowywać informacje statystyczne. W ramach monitoringu web Matomo korzystamy także z ciasteczek celem odróżnienia użytkowników wielokrotnie powracających na naszą stronę od użytkowników jednokrotnie wizytujących nasz serwis. Ciasteczka stanowią niewielkie pliki tekstowe, które zapisane zostają w lokalnej pamięci wyszukiwarki użytkownika; zawierają one identyfikator i ewentualnie dalsze informacje techniczne. Dane uzyskane za ich pomocą nie są bez odrębnej zgody użytkownika łączone z innymi ew. poprzednio pozyskanymi danymi osobowymi.

  Podstawa prawna dla przetwarzania danych osobowych

  Brak jest powiązania z osobą użytkownika odwiedzającego naszą stronę internetową. Matomo nie pozwala na śledzenie nawyków osób korzystających z Internetu. Jeśli jednak mimo takiej przesłanki mogłoby powstać powiązanie uzyskanych informacji z osobą użytkownika, wówczas przed utworzeniem powiązania z danymi osobowymi użytkownika  uzyskamy wcześniej - zgodnie z wymogami art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda użytkownika) - zgodę użytkownika.

  Cel przetwarzania danych

  Celem monitoringu web jest umożliwienie analizy ruchu użytkowników w naszym serwisie w ramach kontroli funkcjonalności i wygody użytkowania naszej aplikacji i stałego ulepszania naszej oferty internetowej. Monitoring web służy wyłącznie pozyskiwaniu danych statystycznych, a nie danych osobowych.

  Okres przechowywania

  Wszystkie dane monitoringu web zgromadzone za pomocą Matomo przechowujemy bez ograniczeń czasowych, są one bowiem dostępne wyłącznie w postaci anonimizowanej. Dane nieanonimizowane zostają usunięte najpóźniej po 12 miesiącach.

  Możliwość wyrażenia sprzeciwu i usunięcia danych

  Użytkownik może zapobiec gromadzeniu wyżej wymienionych danych, a także ich przetwarzaniu przez wykorzystanie blokera skryptu Java, aby uniemożliwić gromadzenie wszelkich danych analitycznych przez aplikację. W przypadku powstania powiązania z osobą użytkownika, użytkownik może w dowolnym czasie odwołać swoją zgodę na zasadach podanych w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych.

  Wykorzystanie zewnętrznych serwisów web i przetwarzanie danych poza obszarem UE

  Na naszej stronie internetowej stosujemy aktywne treści dostarczone przez obcych dostawców, tzw. usługi web. W wyniku wywołania naszej strony internetowej przez użytkownika zewnętrzni dostawcy usług uzyskują informacje o wizycie użytkownika w naszym serwisie, ewentualnie także informacje o charakterze danych osobowych. Może wówczas ewentualnie mieć miejsce przetwarzanie danych poza obszarem UE. Można temu zapobiec przez zainstalowanie w wyszukiwarce odpowiednich wtyczek (plugin)  lub wyłączenie wykonywania skryptów. Może to jednak prowadzić do ograniczenia zakresu funkcji dostępnych na odwiedzanych stronach internetowych.

  Korzystamy z następujących serwisów web:

  Doubleclick

  W naszym serwisie internetowym korzystamy z usługi Doubleclick przedsiębiorstwa Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, 94043 Mountain View, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, e-mail: support-degoogle.com, website: http://www.google.com/. Przekazywanie i przetwarzanie danych osobowych następuje wyłącznie na serwerach wspólnotowych.

  Podstawę prawną dla przekazywania danych osobowych stanowi zgoda użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO względnie art. 9 ust. 2 lit. a RODO, która udzielona została przez użytkownika w naszym serwisie internetowym.

  DoubleClick stanowi usługę Google, za pośrednictwem której oferowana i rozpowszechniana jest w Internecie cyfrowa reklama. Umożliwia ona wyświetlanie indywidualnej reklamy dla osoby korzystającej z naszego serwisu web.

  Użytkownik korzystający z serwisu może w dowolnym czasie cofnąć swoją zgodę. Bliższe informacje dotyczące cofnięcia zgody zawarte są w tekście udzielonej zgody oraz na końcu niniejszego oświadczenia o ochronie danych.

  Dalsze informacje dotyczące postępowania z przekazywanymi danymi zamieszczono w oświadczeniu dostawcy usługi o ochronie danych pod adresem https://policies.google.com/privacy.

  Google

  W naszym serwisie internetowym korzystamy z usługi Google przedsiębiorstwa Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, 94043 Mountain View, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, e-mail: support-degoogle.com, website: http://www.google.com/. Przekazywanie i przetwarzanie danych osobowych następuje wyłącznie na serwerach wspólnotowych.

  Podstawę prawną dla przekazywania danych osobowych stanowi zgoda użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO względnie art. 9 ust. 2 lit. a RODO, która udzielona została przez użytkownika w naszym serwisie internetowym.

  Wykorzystujemy usługę Google, aby umożliwić uruchamiane dalszych usług Google na naszej stronie internetowej.

  Użytkownik serwisu może w dowolnym czasie cofnąć swoją zgodę. Bliższe informacje dotyczące cofnięcia zgody zawarte są w tekście udzielonej zgody oraz na końcu niniejszego oświadczenia o ochronie danych.

  Dalsze informacje dotyczące postępowania z przekazywanymi danymi zamieszczono w oświadczeniu dostawcy usługi o ochronie danych pod adresem https://policies.google.com/privacy.

  Google Fonts

  W naszym serwisie internetowym korzystamy z usługi Google Fonts przedsiębiorstwa Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, 94043 Mountain View, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, e-mail: support-degoogle.com, website: http://www.google.com/. Przekazywanie i przetwarzanie danych osobowych następuje wyłącznie na serwerach wspólnotowych.

  Podstawę prawną dla przekazywania danych osobowych stanowi zgoda użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO względnie art. 9 ust. 2 lit. a RODO, która udzielona została przez użytkownika w naszym serwisie internetowym.

  Poprzez usługę Google Fonts zostają załadowane na naszą stronę internetową czcionki zapewniające prezentowanie naszej strony w optycznie optymalnej postaci.

  Użytkownik serwisu może w dowolnym czasie cofnąć swoją zgodę. Bliższe informacje dotyczące cofnięcia zgody zawarte są w tekście udzielonej zgody oraz na końcu niniejszego oświadczenia o ochronie danych.

  Dalsze informacje dotyczące postępowania z przekazywanymi danymi zamieszczono w oświadczeniu dostawcy usługi o ochronie danych pod adresem https://policies.google.com/privacy.

  Gstatic

  W naszym serwisie internetowym korzystamy z usługi Gstatic przedsiębiorstwa Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, 94043 Mountain View, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, e-mail: support-degoogle.com, website: http://www.google.com/. Przekazywanie i przetwarzanie danych osobowych następuje wyłącznie na serwerach wspólnotowych.

  Podstawę prawną dla przekazywania danych osobowych stanowi zgoda użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO względnie art. 9 ust. 2 lit. a RODO, która udzielona została przez użytkownika w naszym serwisie internetowym.

  Gstatic stanowi usługę wykorzystywaną przez Google do pozyskiwania treści statystycznych celem ograniczenia szerokości pasma wymaganego do prezentacji danych i celem wcześniejszego załadowania plików katalogu.

  Użytkownik serwisu może w dowolnym czasie cofnąć swoją zgodę. Bliższe informacje dotyczące cofnięcia zgody zawarte są w tekście udzielonej zgody oraz na końcu niniejszego oświadczenia o ochronie danych.

  Dalsze informacje dotyczące postępowania z przekazywanymi danymi zamieszczono w oświadczeniu dostawcy usługi o ochronie danych pod adresem https://policies.google.com/privacy.

  Vimeo

  W naszym serwisie internetowym korzystamy z usługi Vimeo przedsiębiorstwa Vimeo Inc., 555 West 18th Street, 10011 New York, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, e-mail: michaelvimeo.com, website: http://www.vimeo.com/. Przetwarzanie danych następuje w kraju trzecim, dla którego brak jest decyzji Komisji UE potwierdzającej, że kraj ten traktuje dane osobowe z należytą rozwagą.  Z tego powodu przy przekazywaniu danych nie jest możliwe zapewnienie zwyczajowego poziomu ochrony wymaganego przez RODO, bowiem nie można wykluczyć, że w takim kraju trzecim na przykład lokalne władze mogą umieć wgląd w takie dane.

  Podstawę prawną dla przekazywania danych osobowych stanowi zgoda użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO względnie art. 9 ust. 2 lit. a RODO, która udzielona została przez użytkownika w naszym serwisie internetowym.

  Poprzez usługę Vimeo w obrębie naszej strony internetowej zintegrowane zostają przekazy wideo Vimeo.

  Użytkownik korzystający z serwisu może w dowolnym czasie cofnąć swoją zgodę. Bliższe informacje dotyczące cofnięcia zgody zawarte są w tekście udzielonej zgody oraz na końcu niniejszego oświadczenia o ochronie danych.

  Dalsze informacje dotyczące postępowania z przekazywanymi danymi zamieszczono w oświadczeniu dostawcy usługi o ochronie danych pod adresem https://vimeo.com/privacy.

  Usługodawca oferuje dodatkowo pod adresem https://vimeo.com/privacy możliwość wyłączenie przekazów (Opt-Out).

  Youtube

  W naszym serwisie internetowym korzystamy z usługi Youtube przedsiębiorstwa Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, 94043 Mountain View, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, e-mail: support-degoogle.com, website: http://www.google.com/. Przekazywanie i przetwarzanie danych osobowych następuje wyłącznie na serwerach wspólnotowych.

  Podstawę prawną dla przekazywania danych osobowych stanowi zgoda użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO względnie art. 9 ust. 2 lit. a RODO, która udzielona została przez użytkownika w naszym serwisie internetowym.

  Poprzez usługę Youtube w obrębie naszej strony internetowej zintegrowane zostają przekazy wideo Youtube.

  Użytkownik korzystający z serwisu może w dowolnym czasie cofnąć swoją zgodę. Bliższe informacje dotyczące cofnięcia zgody zawarte są w tekście udzielonej zgody oraz na końcu niniejszego oświadczenia o ochronie danych.

  Dalsze informacje dotyczące postępowania z przekazywanymi danymi zamieszczono w oświadczeniu dostawcy usługi o ochronie danych pod adresem https://policies.google.com/privacy.

  Sendinblue

  W naszym serwisie internetowym korzystamy z usługi Sendinblue przedsiębiorstwa Sendinblue SAS, 47, rue de la Chaussée d'Antin, 75009 Paris, Francja, website: https://www.sendinblue.com. Przekazywanie i przetwarzanie danych osobowych następuje wyłącznie na serwerach wspólnotowych.

  Podstawę prawną dla przekazywania danych osobowych stanowi zgoda użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO względnie art. 9 ust. 2 lit. a RODO, która udzielona została przez użytkownika w naszym serwisie internetowym.

  W ramach tej usługi korzystamy z wtyczki umożliwiającej nam wyświetlanie na ekranie monitora użytkownika odwiedzającego nasz serwis web wszystkich treści naszej strony internetowej. Ta usługa jest także ewentualnie wykorzystywana do monitoringu i/lub wyświetlania reklam.

  Użytkownik korzystający z serwisu może w dowolnym czasie cofnąć swoją zgodę. Bliższe informacje dotyczące cofnięcia zgody zawarte są w tekście udzielonej zgody oraz na końcu niniejszego oświadczenia o ochronie danych.

  Dalsze informacje dotyczące postępowania z przekazywanymi danymi zamieszczono w oświadczeniu dostawcy usługi o ochronie danych pod adresem https://de.sendinblue.com/legal/privacypolicy/.

  Google reCaptcha

  W naszym serwisie internetowym korzystamy z usługi Google reCaptcha przedsiębiorstwa Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, 9403 Mountain View, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, e-mail: support-degoogle.com, website: http://www.google.com/. Przekazywanie i przetwarzanie danych osobowych następuje wyłącznie na serwerach wspólnotowych.

  Podstawę prawną dla przekazywania danych osobowych stanowi zgoda użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO względnie art. 9 ust. 2 lit. a RODO, która udzielona została przez użytkownika w naszym serwisie internetowym.

  Usługę Google Re-Captcha stosujemy w celu ochrony naszej strony web względnie naszych formularzy przed automatycznymi  atakami i spamami.

  Użytkownik korzystający z serwisu może w dowolnym czasie cofnąć swoją zgodę. Bliższe informacje dotyczące cofnięcia zgody zawarte są w tekście udzielonej zgody oraz na końcu niniejszego oświadczenia o ochronie danych.

  Dalsze informacje dotyczące postępowania z przekazywanymi danymi zamieszczono w oświadczeniu dostawcy usługi o ochronie danych pod adresem https://policies.google.com/privacy.

  website-check.de

  W naszym serwisie internetowym korzystamy z usługi website-check.de przedsiębiorstwa Website-Check GmbH, Beethovenstraße 24, 66111 Saarbrücken, Niemcy, e-mail: supportwebsite-check.de, website: http://www.website-check.de/. Przekazywanie i przetwarzanie danych osobowych następuje wyłącznie na serwerach wspólnotowych.

  Podstawę prawną dla przekazywania danych osobowych stanowi zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO nasz uzasadniony interes związany z przetwarzaniem danych. Nasz uzasadniony interes polega na osiągnięciu poniższych celów.

  .

  Odnośnie przetwarzania danych istnieje możliwość wniesienia odwołania wskazana w art. 21. Bliższe informacje zostały zamieszczone na końcu niniejszego oświadczenia o ochronie danych

  Dalsze informacje dotyczące postępowania z przekazywanymi danymi zamieszczono w oświadczeniu dostawcy usługi o ochronie danych pod adresem https://www.website-check.de/datenschutzerklaerung/.

  Informacje dotyczące ciasteczek

  Zakres przetwarzania danych osobowych

  Na różnych stronach naszego serwisu internetowego integrujemy i stosujemy ciasteczka, aby umożliwić użytkownikowi korzystanie z różnych funkcji naszego serwisu oraz w celu integracji zewnętrznych usług web. Tzw. ciasteczka "cookies" to niewielkie pliki tekstowe, które przeglądarka użytkownika korzystającego z naszego serwisu przechowuje na urządzeniu zapewniającym dostęp do Internetu. Pliki tekstowe zawierają charakterystyczne ciągi znaków identyfikujące w jednoznaczny sposób przeglądarkę użytkownika po powrocie użytkownika na naszą stronę internetową. Czynność przeniesienia pliku ciasteczka na komputer użytkownika jest nazywana wstawieniem ciasteczka. Ciasteczka mogą być wstawiane zarówno przez samą stronę web, jak i zewnętrzne usługi web.

  Podstawa prawna dla przetwarzania danych osobowych

  Art. 6 ust. 1 lit. F RODO (uzasadniony interes) względnie art. 6 ust. 1 lit. a, względnie art. 9 ust. 2 lit. a RODO (zgoda).

  Która z tych podstaw prawnych ma zastosowanie wskazano w tabeli ciasteczek poniżej.

  Ogólnie obowiązuje zasada, że w odniesieniu do ciasteczek, które zostały wstawione w związku z uzasadnionym interesem, nasz uzasadniony interes polega na zapewnieniu funkcjonowania naszej strony internetowej i zintegrowanych z nią  usług (ciasteczka  konieczne ze względów technicznych). Możliwe jest także, że ciasteczka polepszają wygodę korzystania ze strony web i umożliwiają imienne zwracanie się do użytkownika odwiedzającego serwis. W tym przypadku dokonujemy oceny interesów własnych i interesów użytkownika.

  Za pomocą ciasteczek możemy identyfikować użytkowników odwiedzających naszą stronę internetową, analizować sposób korzystania z naszej strony i monitorować ruch w Internecie tylko wówczas, jeśli osoba odwiedzająca nasz portal wyraziła zgodę na wykorzystanie ciasteczek zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO

  Cel przetwarzania danych

  Ciasteczka są umieszczane na komputerze użytkownika przez naszą stronę internetową wzgl. zewnętrzne strony internetowe, aby zapewnić pełną funkcjonalność naszego serwisu internetowego, polepszyć wygodę korzystania z naszego serwisu oraz umożliwić osiągnięcie celów potwierdzonych zgodą wyrażoną przez użytkownika. Technologia ciasteczek pozwala nam rozpoznać poszczególnych użytkowników odwiedzających nasz portal internetowy na podstawie pseudonimów - np. indywidualnego lub losowo przydzielonego identyfikatora, co umożliwia nam oferowanie dalszych indywidualnych usług. Szczegółowe informacje zamieszczono w poniższej tabeli:

  Okres przechowywania

  Poniżej zestawione ciasteczka zostają zapisane w wyszukiwarce  użytkownika do chwili ich usunięcia, a w przypadku ciasteczek sesyjnych do chwili zakończenia pobytu w portalu internetowym. Szczegółowe informacje zamieszczono w poniższej tabeli:


   


   

  Nazwa ciasteczka

  Serwer

  Dostawca

  Cel

  Podstawa prawna

  Okres przechowywania

  Typ

  _gid

  kirchenbankpolster.de

  Google-Analytics

  To ciasteczko przyporządkowuje użytkownikowi identyfikator (ID), co umożliwia aplikacji monitorowanie ruchu na stronie web przez skojarzenie czynności podejmowanych przez użytkownika na odwiedzanej stronie z tym identyfikatorem.

  Pozwolenie

  ok. 24 godziny

  Analytics

  _ga

  kirchenbankpolster.de

  Google-Analytics

  To ciasteczko przyporządkowuje użytkownikowi identyfikator (ID), co umożliwia aplikacji monitorowanie ruchu na stronie web przez skojarzenie czynności podejmowanych przez użytkownika na odwiedzanej stronie z tym identyfikatorem.

  Pozwolenie

  ok. 24 godziny

  Analytics

  gat_gtag_UA*

  kirchenbankpolster.de

  Google-Analytics

  To ciasteczko przyporządkowuje użytkownikowi identyfikator (ID), co umożliwia aplikacji monitorowanie ruchu na stronie web przez skojarzenie czynności podejmowanych przez użytkownika na odwiedzanej stronie z tym identyfikatorem w powiązaniu z Google Tag Manager.

  Pozwolenie

  ok. 70 sekund

  Analytics

  test_cookie

  .doubleclick.net

  Doubleclick

  To ciasteczko zostaje umieszczone na komputerze w celu ustalenia czy wyszukiwarka użytkownika wspiera funkcję ciasteczek.

  Pozwolenie

  ok. 15 minut

  Konfiguracja

  __cfduid

  .sendinblue.com, .sibforms.com

  CloudFlare (Cloudflare, Inc., 101 Townsend St, 94107 San Francisco, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej)

  To ciasteczko zostaje wykorzystane do potwierdzenia, że odwiedzający stronę internetową użytkownik korzysta z komputera, który jest znany systemowi. W ten sposób możliwe jest usunięcie ograniczeń dotyczących bezpieczeństwa i przyspieszenie szybkości pobierania.

  Uzasadniony interes

  ok. 30 dni

  Bezpieczeństwo

  IDE

  .doubleclick.net

  Doubleclick

  To ciasteczko gromadzi dane statystyczne dotyczące użytkowników odwiedzających stronę internetową i selekcjonuje informacje na podstawie takich parametrów, jak czynniki demograficzne, kraj itp. Służy to indywidualnemu dopasowaniu reklam prezentowanych użytkownikowi.

  Pozwolenie

  ok. 24 miesiące

  Marketing

  Google Recaptcha

  .google.com

  Google reCaptcha

  Ciasteczko Google Recaptcha sprawdza, czy użytkownik jest realnym człowiekiem czy też botem. W tym celu Google ReCaptcha analizuje różnorodne dane użytkownika dla umożliwienia trafnej oceny.

  Pozwolenie

  ok. 12 miesięcy

  Analytics

  CONSENT (Youtube)

  .youtube-nocookie.com

  Youtube

  Ciasteczko zgody CONSENT zostaje po wyrażeniu zgody przez użytkownika zapisane w pamięci jako pozwolenie użytkownika na dalsze przekazywanie danych do Youtube.

  Spełnienie wymagań prawnych

  ok. 17 lat

  Cookie-Banner

  _pk_id.1.68c8

  kirchenbankpolster.de

  Matomo (dawniej Piwik)

  To ciasteczko zapisuje informacje o tym, kiedy użytkownik wywołał stronę internetową; na ich podstawie opracowywane są dane statystyczne. Ponadto w ramach odwiedzin strony przez użytkownika są gromadzone dalsze dane do celów statystycznych.

  Pozwolenie

  ok. 13 miesięcy

  Analytics

  _pk_ses.1.68c8

  kirchenbankpolster.de

  Matomo (dawniej Piwik)

  To ciasteczko zapisuje informacje o tym, kiedy użytkownik wywołał stronę internetową; na ich podstawie opracowywane są dane statystyczne. Ponadto w ramach odwiedzin strony przez użytkownika są gromadzone dalsze dane do celów statystycznych.

  Pozwolenie

  ok. 30 minut

  Analytics

  waconcookiemanagement

  kirchenbankpolster.de

  Webseitenbetreiber

  To ciasteczko gromadzi dane użytkownika na potrzeby przygotowania naszego Cookie-Banner.

  Spełnienie wymagań prawnych

  Sesja

  Cookie-Banner

  remote_sid

  youtube.com

  Youtube

  Za pomocą tego ciasteczka możemy niektóre nastawienia komfortowe wybrane przez użytkownika zapisać w pamięci i przetrzymać je na potrzeby aktualnych i przyszłych odwiedzin na naszej stronie internetowej.

  Pozwolenie

  Sesja

  Konfiguracja

  RUL

  .doubleclick.net

  Doubleclick

  To ciasteczko przypisuje użytkownikowi odwiedzającemu stronę web identyfikator ID i sporządza dane statystyczne dotyczące odwiedzin strony. Służy to indywidualizacji reklamy prezentowanej użytkownikowi.

  Pozwolenie

  ok. 12 miesięcy

  Marketing


   

   

  5. Powiadomienie o wykorzystaniu ciasteczek

  Zakres przetwarzania danych osobowych

  Na różnych stronach naszego portalu internetowego używamy ciasteczek (ang. cookies), aby umożliwić korzystanie z określonych funkcji naszej strony. Ciasteczka to niewielkie pliki tekstowe, które przeglądarka przechowuje na komputerze użytkownika. Te pliki tekstowe zawierają charakterystyczny ciąg znaków umożliwiający jednoznaczną identyfikację wyszukiwarki przy ponownym wywołaniu naszej strony internetowej. Zwrot ‘umieszczenie ciasteczka’ oznacza zapis pliku ciasteczka na komputerze użytkownika.

  .- Podstawa prawna dla przetwarzania danych osobowych

  art. 6 ust.1 lit. f RODO. (Uzasadniony interes) Nasz uzasadniony interes obejmuje możliwość zapewnienia pełnej funkcjonalności naszej strony internetowej, polepszenia możliwości nawigacji w obrębie strony, a także zaimplementowania zindywidualizowanej formy zwracania się do użytkownika. Identyfikacja pojedynczych użytkowników odwiedzających stronę za pomocą ciasteczek jest możliwa tylko wówczas, jeśli użytkownik przekazał nam na podstawie oddzielnej zgody odpowiednie dane osobowe.

  Cel przetwarzania danych

  Ciasteczka zostają umieszczone na komputerze użytkownika przez naszą stronę internetową celem utrzymania pełnej funkcjonalności strony i polepszenia możliwości nawigacji w obrębie strony. Ponadto ciasteczka umożliwiają rozpoznanie indywidualnych użytkowników odwiedzających naszą stronę na podstawie pseudonimów i indywidualnych znaków identyfikacyjnych, co umożliwia nam przekazywanie takim użytkownikom spersonalizowanych ofert.

  Czas przechowywania

  Ciasteczka pozostają zapisane na komputerze do chwili ich usunięcia z przeglądarki, a jeśli w grę wchodzą ciasteczka sesyjne, do zakończenia sesji (zamknięcia przeglądarki).

  Możliwości wnoszenia sprzeciwu i usunięcia danych

  Użytkownik może ustawić swoją przeglądarkę zależnie od potrzeb w taki sposób, aby zapobiec umieszczaniu ciasteczek na komputerze. Można wówczas przyjmować oferowane ciasteczka, jeśli jest to potrzebne lub zaakceptować umieszczanie ciasteczek generalnie. Ciasteczka mogą być używane do różnych celów, np. aby rozpoznać czy komputer użytkownika łączył się już wcześniej z naszą ofertą internetową (ciasteczka stałe) lub w celu pobrania ostatnio przeglądanych ofert (ciasteczka sesyjne). Stosujemy ciasteczka, aby zapewnić użytkownikowi zwiększoną wygodę korzystania z naszej strony internetowej. Aby umożliwić korzystanie z naszych funkcji komfortowych zalecamy aby użytkownik odwiedzający stronę zezwalał na stosowanie ciasteczek w przypadku naszej oferty reklamowej. Możliwości wnoszenia sprzeciwu i żądania usunięcia danych bazują na przedstawionych w poniższym oświadczeniu o ochronie danych generalnych uregulowaniach dotyczących prawa do sprzeciwu i prawa do usunięcia danych wynikającym z ustawodawstwa o ochronie danych.

  6. Bezpieczeństwo danych i ochrona danych, komunikacja przez e-mail

  Dane osobowe są poprzez zastosowanie środków technicznych i organizacyjnych na etapie ich pozyskiwania, zapisywania i przetwarzania chronione w taki sposób, że nie są one dostępne stronom trzecim. W przypadku nieszyfrowanego przekazu e-mailowego nie możemy zagwarantować pełnego bezpieczeństwa danych na drodze przekazu do naszych systemów informatycznych i z tego względu w odniesieniu do informacji o wysokim stopniu poufności zalecamy korzystanie z szyfrowanych kanałów komunikacji lub przysyłanie takich informacji listownie.

  7. Automatyczna archiwizacja poczty e-mail

  Zakres przetwarzania danych osobowych

  Informujemy z naciskiem, że nasz system poczty elektronicznej dysponuje funkcją automatycznej archiwizacji. Zapewnia on, że wszystkie przekazy e-mailowe przychodzące i wychodzące zostają zarchiwizowane w postaci cyfrowej w formie zabezpieczonej przed nadużyciami.

  Podstawa prawna dla przetwarzania danych osobowych

  art. 6 ust.1 lit. f RODO (uzasadniony interes). Nasz uzasadniony interes wynika z potrzeby przestrzegania przepisów podatkowych i handlowych (np. §§ 146, 147 niemieckiej ustawy podatkowej AO).

  Cel przetwarzania danych

  Celem archiwizacji jest zapewnienie spełnienia wymogów przepisów podatkowych i handlowych (np. §§ 146, 147 niemieckiej ustawy podatkowej AO).

  Czas przechowywania

  Przechowywanie naszych przekazów przypadających w ramach komunikacji e-mailowej następuje do chwili upływu czasu obowiązkowego przechowywania danych ustalonego w przepisach prawa podatkowego i handlowego. Okres przechowywania może sięgać do 10 lat.

  Możliwości wnoszenia sprzeciwu i usunięcia danych

  Ponadto informujemy, że podania aplikacyjne przyjmujemy wyłącznie w postaci plików PDF. Pliki spakowane (WinZip, WinRAR, 7Zip, itd.) podlegają odfiltrowaniu przez nas system bezpieczeństwa i nie zostają doręczone. Aplikacje w formacie tekstowym MS Word i w innych formatach nie są uwzględniane i usuwamy je bez czytania. Należy mieć na uwadze, że aplikacje o pracę przekazane pocztą e-mailową w postaci nieszyfrowanej mogą ewentualnie zostać otworzone przez strony trzecie przed osiągnięciem naszych systemów informatycznych. Wychodzimy z przesłanki, że na przekazy e-mailowe aplikacji o pracę dokonane w formie nieszyfrowanej możemy odpowiadać także przekazem nieszyfrowanym. Jeśli aplikant nie życzy sobie tego, powinien umieścić odpowiednią adnotację w przekazie e-malowym z aplikacją.

  8. Cofnięcie zgody - udzielanie informacji o danych i życzenia sprostowania danych - kasowanie i blokowanie danych.

  W rozsądnych odstępach czasu użytkownik ma prawo do uzyskania bezpłatnych informacji na temat przechowywanych danych osobistych, a także stałe prawo do sprostowania, zablokowania lub wykasowania danych o jego osobie. Dane użytkownika zostają wykasowane przez nas na pierwsze żądanie, o ile nie jest to sprzeczne z uregulowaniami prawnymi. Oznacza to, że użytkownik ma prawo do odwołania w dowolnej chwili udzielonego nam pozwolenia na wykorzystanie jego danych osobowych. Życzenia dotyczące udzielenia informacji na temat danych, kasowania i korygowania danych, a także ewentualne propozycje można przesyłać na następujący adres:

  P. R. Havener GmbH
  Torschlag 1
  66740 Saarlouis

  Email: infohavener.de
  Tel.: +49 (0) 6831 / 85 239
  Fax: +49 (0) 6831 / 86 526

  9. Prawo do przekazania danych

  Użytkownik ma prawo do uzyskania od nas w strukturalnie uporządkowanej, powszechnie przyjętej, maszynowo czytelnej formie danych dotyczących jego osoby, które zostały nam przekazane. Ponadto użytkownik może żądać, aby takie dane zostały na pierwsze wezwanie przekazane stronom trzecim, jeśli przetwarzanie tych danych bazuje na pozwoleniu zgodnym z art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO lub na umowie wg. art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a ich przetwarzanie przez nas następuje w ramach zautomatyzowanego przetwarzania danych.
  W przypadku skorzystania z prawa do przekazania danych użytkownik ma ponadto prawo do spowodowania, aby dotyczące go dane osobowe zostały przekazane bezpośrednio przez osobę uprawnioną innej osobie uprawnionej, jeśli jest to technicznie możliwe. Przez powyższe nie mogą ulec ograniczeniu wolności osobiste i prawa innych osób.
  Prawo do przekazania danych nie dotyczy przetwarzania danych osobowych wymaganych do wykonania określonego zadania leżącego w interesie publicznym lub podejmowanego w ramach sprawowania władzy publicznej, powierzonego osobie odpowiedzialnej.

  10. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 ust. 1 DORO

  Jeśli użytkownik podejrzewa, że jego dane osobowe są z naszej strony przetwarzane w sposób sprzeczny z prawem, może oczywiście w dowolnej chwili wystąpić o rozstrzygnięcie takiego problemu na drodze sądowej. Poza powyższym użytkownik ma możliwość zwrócenia się do organu nadzorczego. Prawo do wniesienia skargi stoi do dyspozycji użytkownika w państwie członkowskim Unii Europejskiej stanowiącym miejsce jego pobytu, miejsce pracy i/lub miejsce domniemanego naruszenia prawa, co oznacza możliwość wyboru organu nadzorczego właściwego dla skargi w wyżej wymienionych miejscach. Organ nadzorczy, do którego wpłynęła skarga powiadomi użytkownika o stanie i wyniku przedłożonej skargi włącznie z możliwością wystąpienia na drogę sądową na podstawie art. 78 DORO.

  Sporządził:
  © IT-Recht-Kanzlei DURY – www.dury.de
  © Website-Check GmbH – www.website-check.de